Avís Legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.


Identificador del responsable de la web

Denominació social: JUNTS PER MATARÓ

CIF/NIF: G67474114

Correu electrònic: acanela@ajmataro.cat

Domicili social: La Riera 48, 08301 Mataró, Barcelona.

La seva activitat social és: Partit Polític

Núm. de registre mercantil: {DADES COMPLETES DEL REGISTRE}

 

Et preocupen les teves dades personals?

Llegir “Política de Privacitat” www.juntspermataro.cat/politica-de-privacitat/.


Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JUNTS PER MATARÓ. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il•lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web www.juntspermataro.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de JUNTS PER MATARÓ o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.juntspermataro.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant www.juntspermataro.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.


Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a JUNTS PER MATARÓ poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a {Indicar raó social}, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i www.juntspermataro.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.
Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Exclusió de garanties i responsable

JUNTS PER MATARÓ no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il•lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre JUNTS PER MATARÓ amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.juntspermataro.cat, si us plau dirigeixi’s a acanela@ajmataro.cat.

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 15 de gener de 2024.